Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Huibers Hout gesloten worden. Met Huibers Hout wordt bedoelt Huibers Houtbewerking BV, gevestigd te Lagedijkerweg 12, 1742 NB te Schagen, met postadres, Lagedijkerweg 12, 1742NB, Schagen, tel. 0613250761, e-mailadres info@huibershout.nl, kvk nummer 8377 85 78 Alkmaar, rekeningnummer IBAN: NL51 RABO 0122 1434 77. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de factuur vermelde datum en in ieder geval vanaf november 2016. Deze voorwaarden kunnen ten alle tijden door Huibers Hout worden aangepast.

Artikel 2 – Aanbiedingen

 1. De aanbiedingen dan wel acties die op de website www.huibershout.nl / www.huibershout.eu zijn opgenomen, zijn alleen geldig gedurende de tijd dat deze op de website vermeld staan.
 2. Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 3. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. De afbeeldingen zijn enkel en alleen illustratief van aard. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Een artikel kan op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. Huibers Hout is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
 4. Alle genoemde lengtes in de prijslijst, offertes en website zijn gebaseerd op handelslengte, de werkelijke lengte kan afwijken.
 5. Bestellingen mogen door ons zonder opgave van redenen worden geweigerd.
 6. Offertes zijn drie weken geldig.
 7. Mocht een offerte niet binnen drie weken geaccepteerd zijn vervalt het aanbod.
 8. Wanneer een klant zelf producten aanbiedt die Huibers Hout bewerken zal, indien door voorgenoemde producten, de eigendommen van Huibers Hout beschadigen, de kosten voor herstel van de eigendommen doorberekend worden aan de klant.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft gedaan, en Huibers Hout de klant per e-mail een orderbevestiging heeft verzonden.
 2. Indien op verzoek van de klant door Huibers Hout een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd en Huibers Hout de klant per e-mail een ordebevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
 3. Bij bestellingen en/of offertes betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden, komt de overeenkomst tot stand na ontvangst door Huibers Hout van een door de klant voor akkoord getekende orderbevestiging/offerte.
 4. Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper.
 5. De staat waarin hout geleverd is of afgenomen is wordt veronderstelt in goede staat te zijn.
 6. Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij (vrijblijvende) offertes en/of orderbevestigingen is Huibers Hout niet aansprakelijk.

Artikel 4 – Levering

 1. Voor leveringen brengt Huibers Hout bezorgkosten in rekening. Deze zullen afhankelijk van de afstand en grootte van de bestelling worden vastgesteld.
 2. Huibers Hout zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de website genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Huibers Hout is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Huibers Hout kenbaar heeft gemaakt. Huibers Hout bepaalt de wijze van verzending.
 4. Levering geschiedt uitsluitend aan de oprit of parkeerplaats, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Huibers Hout geen verantwoording.
 5. Levering op de Waddeneilanden en België is ook mogelijk, hiervoor worden transportkosten berekend op aanvraag van de transporteur.
 6. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, wordende aangekochte producten niet geleverd. Het transport wordt dan opnieuw ingepland. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met € 100,00, welke extra kosten contant dienen te worden voldaan voor aflevering.
 7. Hout kan worden teruggebracht binnen 7 dagen na aankoop mits onbewerkt en in goede staat. Onder een goede staat van het hout wordt verstaan hout dat niet bevuild is, geen overmatig vocht bevat waardoor het hout bijvoorbeeld kan rotten en/of waardoor de kwaliteit niet gewaarborgd kan blijven, geen barsten, breuken en/of scheuren vertoont.
 8. Het risico ter zake de gekochte goederen is voor de koper vanaf het moment van levering. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan.

Artikel 5 – Garantie

 1. Hout is een natuurproduct. Het voorkomen van kwasten, warrig draadverloop en scheuren is daardoor mogelijk. Door weersinvloeden regen, vocht en zon kan hout ongelijk verkleurd zijn en/of niet geheel recht zijn.
 2. Balken en planken zijn standaard ruw bezaagd tenzij anders vermeld. Balken en planken kunnen voorzien zijn van gekleurde koppen. De koppen van de planken hoeven niet haaks te zijn.
 3. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Reclames

 1. De controle op aantallen van het geleverde alsmede controle op kwaliteit en conditie van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst over het afgeleverde wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld-als juist erkend. Reclames over eventuele mankementen of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld.
 2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.
 3. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haarbetalingsverplichtingen op te schorten.
 4. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 7– geschillen

 1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Huibers Hout,tenzij dwingend recht anders bepaalt.
 2. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten die met Huibers Hout zijn gesloten. Bij geschillen die ontstaan over de overeenkomsten gesloten met Huibers Hout wordt eerst getracht onderling het geschil op te lossen alvorens het geschil aan de rechter voorgelegd wordt. Partijen bij de overeenkomst stellen zich hierbij actief op.

Artikel 8 –Retourneringen

 1. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd.
 2. Geheel verwerkte goederen, gedeeltelijk verwerkte goederen en /of beschadigde goederen kunnen nimmer worden geretourneerd.
 3. Bestellingen betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden kunnen nimmer worden geretourneerd.
 4. Voorts behoeft Huibers Hout uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:

 • het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
 • het product en/of de producten geheel compleet en in originele staat zijn;
 • het product en/of de producten ongebruikt zijn;
 • het product en/of de producten schoon zijn;
 • het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest.

 1. 5. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Huibers Hout behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Huibers Hout opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Huibers Hout niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien er sprake is van een consumentenkoop, dan heeft koper het recht om de koop na 30 dagen te annuleren.
 2. Indien Huibers Hout bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is Huibers Hout gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomt en die niet aan Huibers Hout zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: niet- of niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering aan Huibers Hout door diens toeleveranciers, niet, niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering door Huibers Hout als gevolg van milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van Huibers Hout of diens toeleveranciers, gebrek aan- of intrekking van vervoersmogelijkheden, in- en uitvoeringsbeperkingen dan wel sluiting van ’s lands grenzen.

Artikel 10 – Betalingen

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 2 weken dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening en in Nederlandse valuta tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen zijn. De betalingstermijn is een fatale termijn. Het verzuim treedt van rechtswege in nadat de hiervoor genoemde termijn is verstreken. Indien de koper een consument is, dan treedt het verzuim eerst in nadat Huibers Hout de koper een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
 2. Indien de koper niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaald, treedt van rechtswege het verzuim in, en is de koper aan Huibers Hout een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % van het factuurbedrag voor iedere maand dat de koper met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
 3. Door de koper gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die Huibers Hout er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 4. Onverminderd het vorenstaande is de koper aan Huibers Hout verschuldigd alle kosten welke maakt tot inning van de aan Huibers Hout verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van Huibers Hout om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor Huibers Hout voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 5. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien de koper een consument betreft, worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld volgens de Wet Normering Incassokosten.
 6. Koper verklaart zich er mee bekend dat Huibers Hout gerechtigd is vorderingen op koper van haar en haar werkmaatschappijen te verrekenen met vorderingen van koper op haar en haar werkmaatschappijen, ofschoon koper en die betreffende werkmaatschappij van koper niet over en weer elkaar debiteur en crediteur zijn.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Indien het door Huibers Hout geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in het Nederlands recht als dwingend recht wordt bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
 2. Nimmer is Huibers Houtaansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/ofde geleverde producten.

Disclaimer

Ondanks al de zorg die wij in onze site steken kunnen wij niet voorkomen dat type- en rekenfouten op de site voorkomen. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.